2012 M. TECH. CLIMATE SCIENCE			
	CANDIDATES CALLED FOR INTERVIEW			
	(Please report to CAOS Office)			
				

 	17 APRIL TUESDAY (9:30AM)
 			
 Appln. No.   NAME 			
 12301010 	 BADARLA MOHAN PAVAN KUMAR 			
 12304631 	 VIKRAM S 			
 12307663 	 GOYAL JAYESH MAHENDRA 			
 12300341 	 MALARVIZHI A 			
 12308055 	 SUHAS D L 			
 12301692 	 PRANESH SHYAMSUNDAR MUDDEBIHAL 			
 12301444 	 GOSAVI YOGIRAJ PRAKASH 			
 12309073 	 ABHAY JAIPRAKASH RAJURKAR 			
				
 	17 APRIL TUESDAY (2:30PM)
 
 Appln. No.   NAME	
 12309928 	 ADITYA KUMAR PRAJAPATI 	
 12301785 	 ANNIES ABHIRAM 	
 12309868 	 SHUBHI AGRAWAL 	
 12308821 	 SARANATH K M 	
 12306937 	 VINEET VISHWAKARMA 	
 12305997 	 ROHIT KUMAR 	
 12307763 	 AIYER ANAND RAVI ALFIE 	
 12306126 	 SHRIGONDEKAR HARSHAD HEMANTRAO 	
 12306037 	 PRATEEK SAXENA 	
		
		
	18 APRIL WEDNESDAY (9:30AM)
 	
 Appln. No.   NAME	
 12308473 	 ANAND KUMAR MISHRA 	
 12309112 	 ARJUN JAGDISH RAO 	
 12304067 	 SHOUNAK NANDI 
 12306484 	 ROSHAN PRAKASH JOSEPH 
 12308952 	 NAGURU SHAHANSHA 
 12310551 	 MUTHYALA ROHI 
 12307223 	 RAGHAV H V 
 12308785 	 DEVVRAT MISHRA 
 12306200 	 ARKA JYOTI DAS 
 12309250 	 VIPIN KUMAR 
	
	
	18 APRIL WEDNESDAY (2:30PM)
 	
 Appln. No.   NAME	
 12306908 	 GOVIND NARAIN 
 12307081 	 KARRA CHINMAY DHEERAJ 
 12305409 	 KAPIL SAINI 
 12305820 	 VYASRAJ G K 
 12308175 	 AAKANCHA RAJ TEWARI 
 12307785 	 SANADI DILIP SUNIL 
 12310701 	 RAKESH KUMAR MAURYA 
 12308839 	 ASHUTOSH KUMAR SINGH 
 12306620 	 RANJEET KUMAR JHA 
 12309208 	 SANJAY KR MEHTA